ИНФОРМАТОР

Упис

Распоред дневних активности

Календар значајних активности

ИНФОРМАТОР

Драги родитељи,

Овде можете пронаћи све потребне информације у вези:

• Уписа
• Исписа
• Преласка деце у другу групу
• Цене услуга
• Потребне документације
• Распореда дневних активности
• Календара значајних датума

УПИС И ПРЕЛАЗАК ДЕЦЕ У ДРУГУ ГРУПУ

Формирање васпитних група је у септембру месецу и током године, ако има слободних места, према Правилнику о упису деце у нашу установу, врши се појединачни упис, са листе чекања.

Упис деце за Припремни предшколски програм врши се у периоду април - мај - јун текуће васпитне године за наредну годину. Конкурс се објављује на видном месту у установи и школама у којима постоје групе као и на локалном радију и сајту установе.

Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама породица за различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце предшколског узраста према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

• Деца из друштвено осетљивих група:

- Деца жртве насиља у породици
- Деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
- Деца самохраних родитеља
- Деца из социјално нестимулативних средина
- Деца са сметњама у психофизичком развоју
- Деца из породице у коју је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
- Деца тешко оболелих родитеља
- Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
- Деца предложена од стране центра за социјални рад,
- Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој

• Деца запослених родитеља и редовних студената
• Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици
• Деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;
• Остала деца

ЗА УПИС У ВРТИЋ ДОНЕТИ:

• ПОТВРДУ ОД ЛЕКАРА - ПЕДИЈАТРА
• ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
• ЗДРАВСТЕНУ КЊИЖИЦУ ДЕТЕТА СА КАРТОНОМ ВАКЦИНАЦИЈЕ
---------------------------------------------------------------------------------------
• Копију судске одлуке о разводу брака
• Мишљење комисије оза процену потреба за додатном подршком

ЦЕНА УСЛУГА

• Целодневни боравак: 3240,00 дин.
• Полудневни боравак: 1080,00 дин.
* цена услуге је исказана на месечном нивоу

РЕГРЕСИРАЊЕ

Бесплатан боравак по одлуци Скупштине општине Бољевац од 19.03.2009.), за породице са троје и више деце установљава се право на бесплатан боравак, бесплатну екскурзију у П.У, бесплатне радне листове. Захтев за остваривање права, са потребном документацијом, подноси се служби општинске управе .

Документација:
• Извод из матичне књиге рођених за сву децу
• Уверење о држављанству за родитеља који подноси захтев
• Потврда да дете похађа предшколску установу
• Изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу о члановима заједничког домаћинства
• Потврду (рачун) о висини стварно исплаћених трошкова за радне листове и екскурзију (издаје предшколска установа)

 računovodstvena agencija

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

Радно време ПУ "Наша радост" Бољевац: 06:00 - 16:00.

Целодневни боравак: 06:00 - 16:00

06:00 - 07:30

Слободне активности

07:30 - 08:00

Доручак

08:00 - 10:30

Слободне и усмерене активности

10:30 - 11:00

Ручак

11:00 - 13:00

Одмор

13:00 - 13:30

Ужина

13:30 - 16:00

Слободне активности
Полудневни боравак: 07:30 - 11:30

07:30 - 09:00

Слободне активности

09:00 - 09:30

Доручак

09:30 - 11:30

Усмерене активности

ДОЛАЗАК ДЕЦЕ У УСТАНОВУ ОБАВЕЗАН ЈЕ ДО 08:00.

Установа обавља своју делатност током године по календару рада који је усклађен са школским календаром. Радна година почиње 01. септембра и завршава се 31. августа.

Током летњег периода рад је организован у објекату у Бољевцу - васпитне групе на терену не раде јер се припремни предшколски програм завршава у јуну.

Обавеза васпитача је да о томе информишу родитеље на родитељском састанку током маја и јуна када се прави организација рада за летњи период.

Тако организован рад обезбеђује:
• коришћење годишњег одмора запослених
• рационализацију због смањеног броја деце
• реализацију активности у домену текућег и инвестиционог одржавања

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужина, поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана.

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужина, поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана.

У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу организоване су следеће активности:

• Aктивности исхране:

- доручак у периоду од 7 до 9 часова
- ручак од 10:30 часова
- ужина у 13 часова и после одмора

• Време одмора - после ручка

У периоду од 9 до 13 и од 13:30 - 16 часова организују се активности које задовољавају различите развојне потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно хигијенске - радне активности.

Дневни ритам активности (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени ритам живота.

То је нарочито важно на узрасту до 3 године (јасленом узрсту). Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, правилно смењивање активности по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим живота није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

Одмор и рекреација

Свакодневни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста подразумева равномерно смењивање активности, одмора и рекреације. Свакодневне активности подразумевају:

• редовне активности које се планирају по узрасту и Основама програма по моделу Б
• свакодневне рекреативне активности у затвореном и отвореном простору
• одмора - у виду спавања или тихих активности
• редован боравак напољу у игри и шетњи

Установа организује и друге облике одмора и рекреације, у складу са интересовањем родитеља као што су: једнодневни излети, екскурзије, итд.

 računovodstvena agencija

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

Р.Б. Назив Носиоци активности Време

1.

Јесењи крос РТС-а и крос за срећније детињство

МПИНТР, Црвени крст, Установа

септембар, октобар

2.

Јесењи карневал

Предшколска Установа

октобар

3.

Дечја недеља

Предшколска Установа

октобар

4.

Месец здраве хране - изложба ликовних радова

Васпитна група

октобар

5.

Прослава Нове године - приредба подела, пакетића

Предшколска Установа, васп. група, локална самоуправа

децембар

6.

Божић, обележавање

Васпитна група

Јануар

7.

Свети Сава, обележавање

Васпитна група

Јануар

8.

Дан установе - приредба, предшколских група

Предшколска установа

фебруар

9.

8. март - приредба свих група у Коц-у

Предшколска установа

март

10.

Ускрс - обележавање, радионица са родитељима

Предшколска установа

април

11.

Дан планете Земље - ликовна изложба

Васпитна група и Ц. крст

април

12.

Пролећни крос РТС

Град

мај

13.

Здравом храном до здравих зуба - ликовна изложба

Предшколска установа и дом здравља

мај

14.

Маскенбал, пролећни учешће свих група

Предшколска установа

мај

15.

Екскурзија припремних предшколских група - Јагодина

Предшколска установа

мај

16.

Завршне свечаности предшколаца - приредба у Коц-у

Предшколска установа

мај, јун

АКТУЕЛНО