О НАМА

Историјат

Делатност

Материјални услови

Циљеви и задаци

Колектив

Тимови

О НАМА

Портрет ПУ "Наша радост" данас плод је и резултат вишегодишњег упорног и посвећеног рада свих запослених, рада усмереног на стварање заједничке куће и заједничког живота, који је смислен и пуновредан за све станаре: децу а тиме и њихове родитеље, васпитаче, друго особље. Захваљујући деци и њиховим васпитачима вртић је постао симбол "наше радости" - неспутане дечје игре, забаве и правог задовољства. Своју делатност реализује у оквиру организованог целодневног и полудневног боравка, повремених облика рада, појединих послова и услуга из делокруга рада установе и културно јавне делатности.

Својим изгледом, зеленим окружењем и оплемењен дечјом маштом делује као да је чаролијом стигао у наш град из неке деци посебно драге и важне бајке.

ИСТОРИЈАТ

Ораганизовано васпитање деце предшколског узраста у Бољевцу почело је септембра 1953 год. одељењем забавишта у саставу бољевачке основне школе. Учитељица Мирослава Шпика прихватила је да води тридесеторо уписане деце, рођених 1947/48. године. Радило се у учионици која је имала клупе са наслонима и само два стола са десетак столичица.

Почетком школске 1954/55. године, на дужност забавиље ступила је Мирослава Тодоровић, са завршеном школом за васпитаче.

Школске 1956/57. године у забавишту је било 17 девојчица и 16 дечака.

Шездесетих година забавиште је било смештено у згради садашње ЈКП Услуге. Изградњом дечјег вртића, у току школске 1972/73. године деца предшколског узраста имала су могућност да се васпитавају и образујуу сопственим просторијама. Забавиљи Живанки Стојковић поверено је одељење забавишта са 37 деце.

Ново поглавље у развоју васпитања деце предшколског узраста започело је отварањем Дечје установе "Наша радост" 1. фебруара 1978. год. На месту руководиоца ове установе налазио се Драгомир Вулић. Успешна делатност установе временом се разгранала на већа насеља бољевачке општине. Септембра 1981. године пошеча си да раде забавишта у Подгорцу и Сумраковцу, 01.октобар 1983. године у Лукову, октобра 1988. год. у Боговини, 1989/90. год. у Оснићу и Валакоњу. Од јула 1983. до 2000. год. руководилац установе је била Вера Милосављевић.

У времену почетног рада Дечје установе, на дужности васпитачица биле налазиле су се искусне и вредне: Живанка Стојковић, Вера Урошевић, Олга Топић и Радмила Тодоровић, које су дуго радиле као забавиље под знатно отежаним условима. Њима су се на васпитачком послу својим радом придружиле Милка Стојановић и Златица Драгомировић.

* (текст преузет из "150 година школства општине Бољевац, 1990. год, стр. 179)

 računovodstvena agencija

ДЕЛАТНОСТ

Годишњим планом рада Предшколске установе "Наша радост" Бољевац (у даљем тексту Установе) у складу са школским календаром и Предшколским програмом уређује се време, место, начини и носиоци остваривања програма васпитања и образовања као и друга питања од значаја за функционисање Установе.

Основне делатности предшколске установе су васпитање и образовање, нега и превентивна здравствена заштита а пратеће, односно додатне делатности, које се обављају према потреби су исхрана, дневни одмор и спавање, корективни рад са децом која имају сметње у развоју као и социјална заштита одређених категорија деце.

Васпитањем и образовањем се обезбеђује хармоничан физички, умни и социо-емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу и школу.

Негом се одржава дечја хигијена и задовољавају потребе деце за сном, исхраном и боравком на ваздуху а интеракцијом у процесу неге доприноси социјализацији и општем развоју детета.

Превентивном здравственом заштитом се медицинским методама чува здравље деце и спречава јављање болести путем профилаксе и одговарајућим третманом свих фактора који угрожавају дечје здравље.

Исхраном деце се, у складу са начелима дијететике и специфичним потребама деце раних узраста, обезбеђује довољно квалитетне хране припремљенe на одговарајући начин, неопходне за правилан раст и развој.

Дневним одмором и спавањем се негује здрав начин живота деце и подстиче њихов правилан психофизички развој.

Корективним радом са децом која имају сметње у развоју се обезбеђује рано откривање, спречавање и рехабилитација поремећаја или застоја у развоју у складу са начелима специјалне педагогије и медицине.

Социјалнoм заштитом деце обезбеђује се ублажавање неповољних утицаја на развој разних врста угрожености и ускраћености (економска, културна, недостатка родитељске бриге и старања и сл.).

Наведене делатности установа остварује самостално и у сарадњи са устaновама из области васпитања и образовања, здравства, културе, социјалне заштите као и другим установама и организацијама а и уз активну сарадњу са родитељима деце.

 računovodstvena agencija

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Стање и развијеност Установе

Установа је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за обављање законом утврђених делатности. То се види кроз висок степен организованости рада у домену васпитно-образовног рада, неге, здравстене, социјалне заштите и исхране, као и у осталим активностима везаним за функционисање установе.

Установа стално реализује бројне послове у домену инвестиционог и текућег одржавања објеката установе са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих услова рада.

Објекти Установе

Реализација Годишњег плана рада Установе остварује се кроз рад:
• У самој Установи у Бољевцу
• Наменски зиданом објекту у селу Подгорцу
• И адаптираним школским просторима

Капацитет Установе у Бољевцу је 140, а потребе родитеља су знатно веће зато имамао листу чекања. Урађен је пројекат доградње и проширења Устананове, али Општина тренутно нема финансијске могућноси.

Капацитет Установе у Бољевцу је 140, а потребе родитеља су знатно веће зато имамао листу чекања. Урађен је пројекат доградње и проширења Устананове, али Општина тренутно нема финансијске могућноси.

Реализација: поправке, сервисирање машина и кухињских уређаја, постојећих аудио-визуелних средстава, набавке дотрајале опреме и потребе текућег одржавања је усклађена са планом буџета за наредну .годину.

Стање опремљености

Сваке године се планира и реализује набавка дидактичког мате- ријала, играчака и материјала за рад са децом према специфи- чностима узраста, а у складу са програмским активностима.

Установа је ушла у процес замене постојећег, старог намештаја новим, пратећи трендове и нове технологије у овој области и тиме покушавајући да оплемени простор у коме бораве деца, чинећи га визуелно атрактивнијим и стварајући услове за одржавање хигијене на вишем нивоу.

Вртић је опремљен рачунарима, видео бимом и АДСЛ интернетом. Групе у Установи су опремљене ЦД плејером, телевизорима, ДВД., набављени су звучници, микрофони и миксета тј. опрема за квалитену репродукцију звука. За све групе купљене су беле табле и фломастери Урађен је систем за против пожарну дојаву.

У Установи се спроводе активности за опремање дворишта вртића адекватним дворишним мобилијаром и справама за игру.

Важан сегмент у реализовању предшколске делатности представља унапређивање услова у погледу безбедности деце и објеката и у том смислу се планирају активности које се односе на сређивање радног простора и дворишта вртића.

Кухиња је реконсруисана у периоду 26.12.2016 – 09.02.2017 год., извршени су грађевински радови и добили смо савремену, функционалну кухињу која подлеже HACCAP сиситему безбедности хране.

Опремљеност васпитних група за задовољавајућа што се тиче аудиовизуелних средстава, дидактичког и игровног материјала. Током године, у зависности од материјалних могућности купује се: стручна литература, књиге за децу, играчке и дидактички материјал према исказаним потребама васпитача.

Опремљеност радног простора Установе основним средствима: машинама, уређајима и аудио-визуелним средствима је на нивоу који представља добре услове за квалитетно и благовремено обављање послова у складу са нашим финансијским могућностима.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљеви и задаци функционисања Установе су:

• да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 1-6,5 година;
• да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
• да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у вртићу;
• да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада;
• реализација Припремног предшколског програма у циљу што боље спремности предшколаца за полазак у школу;
• да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
• да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве, живе, раде, уче деца;
• да брине о условима рада запослених, као и њиховом материјалном положају;
• да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и одраслима (радионице, страни језик, играонице, рад викендом, дечја галерија, рекреација и сл.) у вртићима или Дечјем културном центру Установе;
• пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђених Статутом.

КОЛЕКТИВ ПУ "НАША РАДОСТ" БОЉЕВАЦ

Колектив

ТИМОВИ

На почетку сваке радне године, директор решењем именује чланове тимова. У предшколској установи „Наша радост“ Бољевац постоје следећи тимови:

1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ,
2. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ,
3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА,
4. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
5. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ,

КАО И СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ.

АКТУЕЛНО

Untitled Document