ПОЧЕТНА

Основни подаци

Полазне основе

Радно време

Календар рада

Припремљеност установе

Документа

Поштовани родитељи!

Обавештавамо вас да радови на енергетској санацији установе прелазе у фазу када нису безбедни за боравак деце у установи и да је од понедељка 30.11.2020. Предшколска установа "НАША РАДОСТ" Бољевац затворена, а прелази на онлајн рад.

Свима нама је безбедност деце на првом месту.

Рад са децом реализоваће се путем вибер група са родитељима.

Надамо се брзом завршетку радова.

С поштовањем,

Весна Милијић, директор

ПУ "НАША РАДОСТ" Бољевац

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Предшколска установа "НАША РАДОСТ"
Солунских бораца 4, 19370 Бољевац
Тел: 030/463-325, Тел/Факс: 030/461-738
е-пошта: nasaradostbo@gmail.rs
www.punasaradost.edu.rs
* * * * * *
Овлашћено лице: Милијић Весна
Шифра делатности: 8891
Јединствени број корисника: 04562
ПИБ: 100704156 011/6899-813
Матични број: 07257171
Број жиро рачуна: 804 - 448661 - 20

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно - здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

Оснивач установе је Општина Бољевац.

Годишњи плана рада за радну годину доноси се до 15. септембра на основу:

• Закона о основама система образовања и васпитања;
• Закона о предшколском васпитању и образовању важећим основама програма предшколског васпитања и образовања;
• Закона у области социјалне и здравствене заштите;
• Извештаја о раду Предшколске установе "Наша радост", Бољевац за предходну годину.

Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно - здравствене и социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:

• Буџета Општине Бољевац (делатност се финансира на основу закона у висини 80% трошкова)
• Буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма)
• Уплата родитеља

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

• Формираних васпитних група
• Броја запослених
• Материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време ПУ "Наша радост" Бољевац
06:00 - 16:00

• Целодневни боравак од 06:00 до 16:00 часова
• Полудневни боравак од 08:00 до 12:00 часова
• Стручна служба од 07:00 до 15:00 часова
• Остало особље има осмочасовно радно време у оквиру радног времена Установе од 06:00 до 18:00 часова

КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

Радна година јe почела 01. септембра 2020. године, а завршава се 31. августа 2021. годинe. Припремни предшколски програм завршава се 18. јуна 2021 године.

Зимски распуст ће бити подељен на два дела: први део - 31. децембра до 11. јануара, други део - 01. фебруара до 17. фебруара.

Пролећни распуст почиње 30. априла и завршава се 10. маја, док ће летњи распуст трајати од 19. јуна до 31. августа 2021. године.

Запослени у Установи имају право да не раде на дан следећих верских празника, и то:

• на први дан крсне славе
• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2021. године, на први дан Божића.
• припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника - почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса.

У радној 2020/21. години Установа неће радити у дане државних празника и то:

• Дан примирја у Првом светском рату у понедељак 11. новембра 2020. године.
• Нова година, 01. и 02. јануара 2021. године.
• Дан Установе – 01. фебруара обележава се радно уз пригодан дечји програм и пријем гостију.
• Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2021. године.
• Празник рада, 1. и 2. маја 2021. године.

ПРИПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

Предшколска Установа "Наша радост" Бољевац је за радну 2020/2021. годину уписала 148 дететa. Установа је припремно предшколским програмом обухватила 97% рођене деце, остали број је oбухваћен радом учитеља при школи (због малог броја деце установа у тим срединама није могла да формира групе). Предшколски програм остварује се у самој Установи и у групама на терену. У самој Установи рад се одвија у: 2 јаслене, 3 васпитне и 2 припремнa предшколскa групa (целодневног боравка). Припремни предшколски програм обухвата 81 дeте и остварује се у 8 предшколских група: 2 предшколске група у самој Установи и 6 у адаптираном школском простору на терену (у Подгорацу, Боговини селу, Боговини насељу, Сумраковцу, Савинцу, Лукову). Рад у Установи је стручно заступљен.

Управни одбор је на седници одржаној 15.09.2020. усвојио: Годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе "Наша радост" Бољевац за радну 2020/21. годину, Годишњи план рада предшколске установе "Наша радост" Бољевац за радну 2020/21. годину као и остале Извештаје и Планове.

Установа је припремљена за почетак радне године:
- Подељена распоредна Решења васпитачима,
- На основу уписа извршена подела деце по групама,
- Набављене су Радне књиге васпитача,
- Извршена набавка дидактичког материјала, играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима,
- У свим групама извршено је генерално чишћење, дезинфекција простора и играчака,
- Извршен је санитарни преглед свих запослених: васпитно особље, радници у кухињи и на одржавању хигијене, како у самој установи тако и у групама на терену,
- Рад се одвија по измењеним условима у складу са Инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља.

Просторије и довориште Установе су богато и разноврсно опремљени и у свему подређени раду са децом а како би били у функцији дечјег развоја и напредовања, Установа је заменила делове намештаја у радним собама. Кроз пројекат СУПЕР установа је добила мобилан намештај за 4 групе у складу са Новим основама. Наставна средста које Установа поседује стално се допуњују новим и савременим средствима.

Имамо проблем са мањим бројем радника и васпитача, због Уредбе о запошљавању која је на снази и ограниченим буџетом.

Ове радне године реализоваће се пројекат за реконструкцију крова и енергетску санацију зграде.

ДОКУМЕНТА

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ:

• Годишњи план рада за 2018/2019. годину

• Јавни позив за јавну расправу - буџет

• Нацрт стратегије предшколског васпитања и образовања општине Бољевац

• Нацрт акционог плана за примену стратегије ПВО општине Бољевац

• Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

УГОВОРИ:

• Одлука о додели уговора - 121/20

• Одлука о додели уговора - 301/20

• Одлука о додели уговора - 306/20

• Обавештење о закљученом уговору 02/2020

• Обавештење о закљученом уговору 03/2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 01/2020

• Конкурсна документација 01/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 02/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 02/2020

• Конкурсна документација 02/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 03/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 03/2020

• Конкурсна документација 03/2020

АКТУЕЛНО