ПОЧЕТНА

Основни подаци

Полазне основе

Радно време

Календар рада

Припремљеност установе

Документа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Драги родитељи,

Радови на пројекту енергетске санације на згради су завршени, припреме за повратак деце урађене.

Установа почиње са радом 10.03.2021. уз поштовање Инструкције министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља у борби против COVID-19.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Предшколска установа "НАША РАДОСТ"
Солунских бораца 4, 19370 Бољевац
Тел: 030/463-325, Тел/Факс: 030/461-738
е-пошта: nasaradostbo@gmail.com
www.punasaradost.edu.rs
* * * * * *
Овлашћено лице: Милијић Весна
Шифра делатности: 8891
Јединствени број корисника: 04562
ПИБ: 100704156 011/6899-813
Матични број: 07257171
Број жиро рачуна: 804 - 448661 - 20

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно - здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

Оснивач установе је Општина Бољевац.

Годишњи плана рада за радну годину доноси се до 15. септембра на основу:

• Закона о основама система образовања и васпитања;
• Закона о предшколском васпитању и образовању важећим основама програма предшколског васпитања и образовања;
• Закона у области социјалне и здравствене заштите;
• Извештаја о раду Предшколске установе "Наша радост", Бољевац за предходну годину.

Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно - здравствене и социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:

• Буџета Општине Бољевац (делатност се финансира на основу закона у висини 80% трошкова)
• Буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма)
• Уплата родитеља

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

• Формираних васпитних група
• Броја запослених
• Материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време ПУ "Наша радост" Бољевац
06:00 - 16:00

• Целодневни боравак од 06:00 до 16:00 часова
• Полудневни боравак од 08:00 до 12:00 часова
• Стручна служба од 07:00 до 15:00 часова
• Остало особље има осмочасовно радно време у оквиру радног времена Установе од 06:00 до 18:00 часова

КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

Радна година почиње 01. септембра 2021. године, а завршава се 31. августа 2022. године, за припремно предшколски програм 17. јуна 2022. године.

Зимски распуст од 31. децембра до 21. јануара.

Пролећни распуст почиње 22. априла и завршава се 3. маја, док ће летњи распуст трајати од 22. јуна до 31. августа.

Запослени у Установи имају право да не раде на дан следећих верских празника, и то:

• на први дан крсне славе
• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2021. године, на први дан Божића.
• припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника - почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса.

У радној 2021/22. години Установа неће радити у дане државних празника и то:

• Дан примирја у Првом светском рату - 11. и 12. новембра 2021. године.
• Нова година, 03. јануара 2022. године.
• Дан Установе – 01. фебруара обележава се радно уз пригодан дечји програм и пријем гостију.
• Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2022. године.
• Празник рада, 2. и 3. маја 2022. године.

ПРИПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

Кроз званични уписни рок, који је био организован у периоду од 15.04. до 15.05.2021. године, прикупљена је документација заинтересованих родитеља, на основу које се приступило пажљивом анализирању документације и формирању васпитних група, руководећи се:
- Правилником о критеријумима за упис деце у установу;
- Законом о предшколском васпитању и образовању, усвојеном 26.03.2010. године;
- Статутом Установе који регулише начине формирања васпитних група - групе се формирају по годиштима или мешовите, у зависности од могућности вртића, капацитета и броја деце;
- Потребе родитеља за премештајем детета у друге групе, уколико постоје услови;
- Формирана листа чекања због немогућности уписа (мали капацитет вртића и немогућност уписа свих заинтересованих у вртић), остаје у документацији, на основу које се током године врши упис по указаним слободним местима.

Број уписане деце у тренутку сачињавања Горишњег плана рада je 156 и склон је свакодневним изменама (закаснели упис деце припремног предшколског узраста, деце из социјално угрожених категорија или испис деце).

У самој Установи уписано је 107 детета, на терену 49.

У Припремно предшколски програм уписано 80 детета од тога: на терену 49, у установи 31 детета.

У складу са тим за ову радну годину формиране су:
- 2 јаслене групе (млађа од 1 - 2 године, и старија од 2 - 3 године);
- 3 васпитне групе (млађа, средња и старија васпитна група);
- 1 припремна предшколска група у целодневном боравку;
- 7 припремних предшколских група у трајању од 4 сата.

Мрежа предшколских група утврђена је Скупштинском одлуком.

Установа ће свој рад реализовати у 14 група:
- У објекту у Бољевцу у 7 група и то у: 2 јаслене, 3 васпитне (млађа, средња, старија), 2 припремне предшколскегрупе (полудневни и целодневни боравак);
- У адаптираном школском простору у 7 припремних предшколских група у сеоским срединама: Подгорцу (где је наменски грађен објекат), Боговини селу, Боговини насељу, Савинцу, Сумраковцу, Лукову и Малом Извору.

Простор свих група, пре почетка радне године, Установа уређује и припрема за почетак нове радне године.

ДОКУМЕНТА

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ:

• Извештај о раду радне 2020/2021. године

• Годишњи план рада за радну 2020/2021. годину

• Јавни позив за јавну расправу - буџет

• Нацрт стратегије предшколског васпитања и образовања општине Бољевац

• Нацрт акционог плана за примену стратегије ПВО општине Бољевац

• Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

• Јавни позив - 86/21

• Обавештење о изменама или додатним информацијама 12.03.2021.

• Обавештење о упису деце 2021/2022.

• Јавни позив - 212

• Јавни позив - 213

• Јавни позив - 244

• План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

УГОВОРИ:

• Обавештење о закљученом уговору - 03/2020

• Одлука о обустави поступка - 86/21-9

• Одлука о додели уговора - 213/9

• Одлука о додели уговора - 212/10

• Одлука о додели уговора - 244/9

• Одлука о додели уговора, обустави или поништењу поступка - 213/10

• Одлука о додели уговора, обустави или поништењу поступка - 244/10

• Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка - 212/11

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

• Конкурсна документација 01/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 02/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 02/2020

• Конкурсна документација 02/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 03/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 03/2020

• Конкурсна документација 03/2020

• Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке 251/22-1

• Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке 252/22-1

АКТУЕЛНО