ПОЧЕТНА

Основни подаци

Полазне основе

Радно време

Календар рада

Припремљеност установе

Документа

ОБАВЕШТЕЊЕ

               

Општински штаб за ванредне ситуације Општине Бољевац дана 05.06.2020. донео је Наредбу бр. 06-87/2020-II којом:

               

- Престаје да важи Наредба о обустави рада Предшколске установе „Наша радост“ Бољевац, бр.06-71-1/2020 II

               

- Предшколска установа „Наша радост“ Бољевац наставља са радом од 08.06.2020. год.

               

За поновни повратак детета у колектив потребно је:

             

1. Најавити долазак детета најмање 2 дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.

               

2. Доставити потврду од педијатра не старију од 7 дана да је дете здраво за боравак у колективу и да је урено вакцинисано.

               

НАПОМЕНА:

               

У складу са Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00- 00346/2020-07 од 20.05.2020. препоручује се родитељима, уколико је то могуће, да и даље остану са децом код куће или да пронађу алтернативни начин бриге o деци, док траје опасност од ширења епидемије вирусом COVID-19.

               

У Бољевцу: 05.06.2020.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Предшколска установа "НАША РАДОСТ"
Солунских бораца 4, 19370 Бољевац
Тел: 030/463-325, Тел/Факс: 030/461-738
е-пошта: nasaradostbo@gmail.rs
www.punasaradost.edu.rs
* * * * * *
Овлашћено лице: Милијић Весна
Шифра делатности: 8891
Јединствени број корисника: 04562
ПИБ: 100704156
Матични број: 07257171
Број жиро рачуна: 804 - 448661 - 20

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно - здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

Оснивач установе је Општина Бољевац.

Годишњи плана рада за радну годину доноси се до 15 септембра на основу:

• Закона о основама система образовања и васпитања;
• Закона о предшколском васпитању и образовању важећим основама програма предшколског васпитања и образовања;
• Закона у области социјалне и здравствене заштите;
• Извештаја о раду Предшколске установе ''Наша радост, Бољевац'' за предходну годину.

Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно - здравствене и социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:

• Буџета Општине Бољевац (делатност се финансира на основу закона у висини 80% трошкова)
• Буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма)
• Уплата родитеља

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

• Броја уписане деце
• Формираних васпитних група
• Броја запослених
• Материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време ПУ "Наша радост" Бољевац
06:00 - 16:00

• Целодневни боравак од 06:00 до 16:00 часова
• Полудневни боравак од 08:00 до 12:00 часова
• Стручна служба од 07:00 до 15:00 часова
• Остало особље има осмочасовно радно време у оквиру радног времена Установе од 06:00 до 18:00 часова

КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

Радна година је почела 2. септембра 2019. године, а завршава се 31. августа 2020. годинe. Припремни предшколски програм завршава се 14.јуна 2020 године.

Зимски распуст ће бити подељен на два дела: први део 30.децембра до 8. јануара, други део од 01.фебруара до 18. фебруара.

Пролећни распуст почиње 13. априла и завршава се 20.априла, док ће летњи распуст трајати од 16. јуна до 31. августа 2020.године.

Запослени у Установи имају право да не раде на дан следећих верских празника, и то:

• на први дан крсне славе
• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2020. године, на први дан Божића
• припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника - почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса.

У радној 2019/20. години Установа неће радити у дане државних празника и то:

• Дан примирја у Првом светском рату у понедељак 11. новембра 2019. године.
• Нова година, 01. и 02. јануара 2020. године.
• Дан Установе - 01. фебруара обележава се радно уз пригодан дечји програм и пријем гостију.
• Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2020. године.
• Празник рада, 1. и 2. маја 2020. године.

ПРИПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

Предшколска Установа „Наша радост“ Бољевац је за радну 2019/2020. годину уписала 166 дететa. Установа је припремно предшколским програмом обухватила 97% рођене деце, остали број је обухваћен радом учитеља при школи (због малог броја деце установа у тим срединама није могла да формира групе). Предшколски програм остварује се у самој Установи и у групама на терену. У самој установи рад се одвија у: 2 јаслене, 3 васпитне и 2 припремнa предшколскa групa (целодневни и полудневни боравак). Припремни предшколски програм обухвата 70 дeтета и остварује се у 7 предшколских група:2 предшколске група у самој Установи и 5 у адаптираном школском простору на терену (у Подгорацу, Боговини селу, Боговини насељу, Сумраковцу, Оснић селу,). Рад у установи је стручно заступљен.

Управни одбор је усвојио Годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе „Наша радост“ Бољевац за радну 2018/19. годину као и Годишњи план рада предшколске установе „Наша радост“ Бољевац за радну 2019/20. Годину као и остале Извештаје и Планове.

Установа је припремљена за почетак радне године:
- Подељена распоредна Решења васпитачима,
- На основу уписа извршена подела деце по групама,
- Набављене су Радне књиге васпитача,
- Извршена набавка дидактичког материјала, играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима,
- У свим групама извршено је генерално чишћење, дезинфекција простора и играчака,
- Извршен је санитарни преглед свих запослених: васпитно особље, радници у кухињи и на одржавању хигијене, како у самој установи тако и у групама на терену,

Просторије и довориште установе су богато и разноврсно опремљени и у свему подређени раду са децом а како би били у функцији дечјег развоја и напредовања установа је заменила делове намештаја у радним собама. Наставна средста које установа поседује стално се допуњују новим и савременим средствима. У радним собама замењен намештај који је дотрајао, замењени стари центри интересовања и обогаћени новим. Имамо проблем са мањим бројем радника и васпитача, због Уредбе о запошљавању која је на снази и ограниченим буџетом.

Ове јесени добили смо донацију од фабрике Bio Energy Point - пелет у вредности 1000 еура.

ДОКУМЕНТА

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ:

• Годишњи план рада за 2018/2019. годину

УГОВОРИ:

• Одлука о додели уговора - 121/20

• Одлука о додели уговора - 301/20

• Одлука о додели уговора - 306/20

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

• Позив за подношење понуде 01/2019

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 01/2019

• Конкурсна документација 01/2019

• Позив за подношење понуде 02/2019

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 02/2019

• Конкурсна документација 02/2019

• План јавних набавки за 2019. годину

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 03/2019

• Конкурсна документација 03/2019

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 01/2020

• Конкурсна документација 01/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 02/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 02/2020

• Конкурсна документација 02/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 03/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 03/2020

• Конкурсна документација 03/2020

АКТУЕЛНО