ПОЧЕТНА

Основни подаци

Полазне основе

Радно време

Календар рада

Припремљеност установе

Документа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Драги родитељи,

Радови на пројекту енергетске санације на згради су завршени, припреме за повратак деце урађене.

Установа почиње са радом 10.03.2021. уз поштовање Инструкције министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља у борби против COVID-19.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Предшколска установа "НАША РАДОСТ"
Солунских бораца 4, 19370 Бољевац
Тел: 030/463-325, Тел/Факс: 030/461-738
е-пошта: nasaradostbo@gmail.rs
www.punasaradost.edu.rs
* * * * * *
Овлашћено лице: Милијић Весна
Шифра делатности: 8891
Јединствени број корисника: 04562
ПИБ: 100704156 011/6899-813
Матични број: 07257171
Број жиро рачуна: 804 - 448661 - 20

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно - здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

Оснивач установе је Општина Бољевац.

Годишњи плана рада за радну годину доноси се до 15. септембра на основу:

• Закона о основама система образовања и васпитања;
• Закона о предшколском васпитању и образовању важећим основама програма предшколског васпитања и образовања;
• Закона у области социјалне и здравствене заштите;
• Извештаја о раду Предшколске установе "Наша радост", Бољевац за предходну годину.

Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно - здравствене и социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:

• Буџета Општине Бољевац (делатност се финансира на основу закона у висини 80% трошкова)
• Буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма)
• Уплата родитеља

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

• Формираних васпитних група
• Броја запослених
• Материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време ПУ "Наша радост" Бољевац
06:00 - 16:00

• Целодневни боравак од 06:00 до 16:00 часова
• Полудневни боравак од 08:00 до 12:00 часова
• Стручна служба од 07:00 до 15:00 часова
• Остало особље има осмочасовно радно време у оквиру радног времена Установе од 06:00 до 18:00 часова

КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

Радна година јe почела 01. септембра 2020. године, а завршава се 31. августа 2021. годинe. Припремни предшколски програм завршава се 18. јуна 2021 године.

Зимски распуст ће бити подељен на два дела: први део - 31. децембра до 11. јануара, други део - 01. фебруара до 17. фебруара.

Пролећни распуст почиње 30. априла и завршава се 10. маја, док ће летњи распуст трајати од 19. јуна до 31. августа 2021. године.

Запослени у Установи имају право да не раде на дан следећих верских празника, и то:

• на први дан крсне славе
• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2021. године, на први дан Божића.
• припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника - почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса.

У радној 2020/21. години Установа неће радити у дане државних празника и то:

• Дан примирја у Првом светском рату у понедељак 11. новембра 2020. године.
• Нова година, 01. и 02. јануара 2021. године.
• Дан Установе – 01. фебруара обележава се радно уз пригодан дечји програм и пријем гостију.
• Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2021. године.
• Празник рада, 1. и 2. маја 2021. године.

ПРИПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

Предшколска Установа "Наша радост" Бољевац је за радну 2020/2021. годину уписала 148 дететa. Установа је припремно предшколским програмом обухватила 97% рођене деце, остали број је oбухваћен радом учитеља при школи (због малог броја деце установа у тим срединама није могла да формира групе). Предшколски програм остварује се у самој Установи и у групама на терену. У самој Установи рад се одвија у: 2 јаслене, 3 васпитне и 2 припремнa предшколскa групa (целодневног боравка). Припремни предшколски програм обухвата 81 дeте и остварује се у 8 предшколских група: 2 предшколске група у самој Установи и 6 у адаптираном школском простору на терену (у Подгорацу, Боговини селу, Боговини насељу, Сумраковцу, Савинцу, Лукову). Рад у Установи је стручно заступљен.

Управни одбор је на седници одржаној 15.09.2020. усвојио: Годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе "Наша радост" Бољевац за радну 2020/21. годину, Годишњи план рада предшколске установе "Наша радост" Бољевац за радну 2020/21. годину као и остале Извештаје и Планове.

Установа је припремљена за почетак радне године:
- Подељена распоредна Решења васпитачима,
- На основу уписа извршена подела деце по групама,
- Набављене су Радне књиге васпитача,
- Извршена набавка дидактичког материјала, играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима,
- У свим групама извршено је генерално чишћење, дезинфекција простора и играчака,
- Извршен је санитарни преглед свих запослених: васпитно особље, радници у кухињи и на одржавању хигијене, како у самој установи тако и у групама на терену,
- Рад се одвија по измењеним условима у складу са Инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља.

Просторије и довориште Установе су богато и разноврсно опремљени и у свему подређени раду са децом а како би били у функцији дечјег развоја и напредовања, Установа је заменила делове намештаја у радним собама. Кроз пројекат СУПЕР установа је добила мобилан намештај за 4 групе у складу са Новим основама. Наставна средста које Установа поседује стално се допуњују новим и савременим средствима.

Имамо проблем са мањим бројем радника и васпитача, због Уредбе о запошљавању која је на снази и ограниченим буџетом.

Ове радне године реализоваће се пројекат за реконструкцију крова и енергетску санацију зграде.

ДОКУМЕНТА

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ:

• Извештај о раду 2019/2020. годину

• Годишњи план рада за 2020/2021. годину

• Јавни позив за јавну расправу - буџет

• Нацрт стратегије предшколског васпитања и образовања општине Бољевац

• Нацрт акционог плана за примену стратегије ПВО општине Бољевац

• Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

• Јавни позив 03.03.2021.

• Обавештење о изменама или додатним информацијама 12.03.2021.

• Обавештење о упису деце 2021/2022.

УГОВОРИ:

• Одлука о додели уговора - 121/20

• Одлука о додели уговора - 301/20

• Одлука о додели уговора - 306/20

• Обавештење о закљученом уговору 02/2020

• Обавештење о закљученом уговору 03/2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 01/2020

• Конкурсна документација 01/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 02/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 02/2020

• Конкурсна документација 02/2020

• Позив на подношење понуде - Јавна набавка 03/2020

• Одлука о покретању поступка јавне набавке 03/2020

• Конкурсна документација 03/2020

АКТУЕЛНО